Izračun obresti  

podjetništvoObresti so nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga je upnik za določeno obdobje prepustil dolžniku. Obresti delimo na pasivne in aktivne. Pasivne obresti nastanejo takrat, ko si denar izposodimo od banke in ji moramo potem plačati obresti, kar pa za nas predstavlja strošek. Aktivne obresti nastanejo, ko denar hranimo na banki, banka nam mora plačati aktivne obresti, ki za nas predstavljajo prihodek.

V praksi, ko obračunavamo obresti za izračun obresti uporabimo dekurzivni ali anticipativni način obrestovanja. Dekurzivne obresti so tiste obresti, ki se jih obračunava šele po preteku ustreznega obdobja za nazaj. Pri dekurzivnem obrestovanju je izhodišče za računanje obresti začetna vrednost glavnice. Pri anticipativnem obrestovanju se obresti obračunajo in odvzamejo od glavnice že na začetku obrestovalnega obdobja (kapitalizacijskega obdobja). Pri anticipativnem obrestovanju je izhodišče za računanje obresti končna vrednost glavnice, to je vrednost ob koncu kapitalizacijskega obdobja. V primeru, ko gre za anticipativne posle mora biti eksplicitno navedeno, za kakšen obračun obresti gre. Če navedbe ni, potem ima komitent pravico zahtevati obračun obresti z upoštevanjem zakonitosti dekurzivnega izračuna.  Anticipativno obrestovanje naj se uporablja le pri finančnih instrumentih, kjer je tako obrestovanje običajno na osnovi splošno sprejete bančne prakse.

Obdobje med dvema zaporednima obračunoma obresti imenujemo kapitalizacijsko obdobje. Ko je obdobje končano, lastnik glavnice pridobi pravico do razpolaganja z obrestmi. Osnovno kapitalizacijsko obdobje je eno leto. V primeru, da kapitalizacijsko obdobje ni eno leto, mora biti to dejstvo razkrito v pogodbi.

Poznamo tudi zamudne obresti. Zamudne obresti so obresti, ki jih plačujemo za čas, ko zamujamo s plačilom nekega določenega zneska. Od zapadlih in še ne plačanih obresti upnik ne sme zaračunavati obresti.

Po pravilih mora izračun obresti temeljiti na uporabi navadnega obrestnega računa. Kakršno koli odstopanje od tega pravila mora biti izrecno navedeno v pogodbi. Ko gre za navadno obrestovanje lahko izraz sestavljena nominalna obrestna mera pomeni izključno vsoto posameznih pogodbeno določenih delnih obrestnih mer.